Nếu các bạn phải sửa, xóa hoặc thêm chứng từ vào trước ngày những chứng từ đang lập, thì những số chứng từ cùng loại sẽ không còn được tấn công theo quy tắc tiếp tục như đã cấu hình thiết lập tại thực đơn Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc khắc số CT. Mặc dù nhiên, chương trình được cho phép bạn đánh lại số triệu chứng từ liên tiếp và thiết lập cấu hình lại các quy tắc tiến công số bệnh từ nếu nên thiết.

Bạn đang xem: Cách đánh lại số chứng từ trên misa

Bước tiến hành đơn giản

  1. Truy cập menu app và chọn Đánh lại số chứng từ.
  2. Lựa chọn loại triệu chứng từ đề nghị đánh lại số bệnh từ và thời hạn tương ứng.
  3. Bấm nút rước dữ liệu, danh sách các chứng từ theo đk sẽ hiển thị trên màn hình.
  4. Tại mục Quy tắc tiến công số triệu chứng từ, lịch trình sẽ hiển thị quy tắc đánh số đã được cấu hình thiết lập tại thực đơn Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc khắc số CT. Nhấn Đánh lại số hội chứng từ và danh sách những số hội chứng từ mới sẽ được hiển thị theo đồ vật tự tăng dần. Chú ý: Số triệu chứng từ trước tiên trong list mới sẽ được nhập trên mục giá bán trị bước đầu phần số.

    Xem thêm: Top 10 App Thu Âm Giọng Hát Hay Tốt Nhất Trên Iphone/Android

Hướng dẫn tùy chỉnh thiết lập lại quy tắc đánh số hội chứng từ

Số hội chứng từ bao gồm các bộ phận sau: Tiền tố + Số bệnh từ + Hậu tố.Ví dụ: Số bệnh từ PT00001/T01 bao gồm Tiền tố = PT; Số bệnh từ: 00001; Hậu tố: /T01 vào đó:
Tiền tố: Thể hiện những ký hiệu trước của số chứng từ. (Ví dụ: PT)Số bệnh từ: Được thiết lập dựa trên 2 tham số:Giá trị ban đầu phần số: Ví dụ: mong muốn đánh số bệnh từ bắt đầu là 00001, tiếp sau là 00002… thì Giá trị ban đầu phần số là: 1)Tổng số ký kết tự phần số: Là số lượng ký từ phần số của hội chứng từ (Ví dụ: Số hội chứng từ: 00001 thì Tổng số ký kết tự phần số vẫn là: 5)Hậu tố: Phần cam kết hiệu sau của số chứng từ. (Ví dụ: /T01)Đánh số hội chứng từ theo tháng
Ví dụ 1: Kế toán ý muốn đánh số Phiếu thu để riêng biệt được Phiếu thu của từng tháng.Trong tháng 01, Kế toán ước ao đánh số phiếu thu bước đầu theo kết cấu PT00001/T01 (Phiếu thu số 00001 của mon 01); Số phiếu thu tiếp theo là PT00002/T01(Phiếu thu số 00002 của tháng 01)… thì Lọc hội chứng từ của mon 01 sau đó tùy chỉnh cấu hình quy tắc tấn công số triệu chứng từ như sau:
Sang mon 02, kế toán lọc triệu chứng từ của tháng 02 và tùy chỉnh quy tắc đánh số triệu chứng từ tựa như như trên:
Thực hiện giống như với các tháng còn lại.

Ví dụ 2: Kế toán ao ước đánh số phiếu thu để sáng tỏ được phiếu thu của từng tháng với từng đưa ra nhánh.

Trong tháng 01, Kế toán mong mỏi đánh số phiếu thu ban đầu theo kết cấu PT-T01/00001_HP (Phiếu thu vào thời điểm tháng 1, số chứng từ 00001 của chi nhánh Hải Phòng); Số phiếu thu tiếp sau là PT-T01/00002_HP (Phiếu thu trong tháng 1, số chứng từ 00002 của chi nhánh Hải Phòng)… thì Lọc triệu chứng từ của tháng 01 và cấu hình thiết lập quy tắc tấn công số chứng từ như sau:
Sang mon 02, kế toán tài chính lọc chứng từ của tháng 02 và tùy chỉnh quy tắc tấn công số hội chứng từ giống như như trên:
Thực hiện tựa như với những tháng còn lại.

Ví dụ 3: Kế toán mong mỏi đánh số phiếu thu để phân biệt được phiếu thu của từng tháng với từng bỏ ra nhánh.

Trong mon 01, Kế toán ý muốn đánh số phiếu thu ban đầu theo cấu trúc PT00001/T01-HP (Phiếu thu số 00001, trong thời điểm tháng 01, của trụ sở Hải Phòng); Số phiếu thu tiếp theo sau là PT00002/T01-HP (Phiếu thu số 00002, hồi tháng 01, của chi nhánh Hải Phòng)… thì Lọc triệu chứng từ của tháng 01 và cấu hình thiết lập quy tắc đánh số chứng từ như sau:
Sang tháng 02, kế toán lọc triệu chứng từ của tháng 02 và thiết lập cấu hình quy tắc tấn công số chứng từ tương tự như như trên:
Thực hiện tựa như với những tháng còn lại.
Đánh số hội chứng từ theo năm
Ví dụ: Kế toán ao ước đánh số Phiếu thu theo cấu tạo PT00001, PT00002… liên tiếp trong một năm thì Lọc bệnh từ của tất cả năm và tùy chỉnh cấu hình quy tắc đánh số chứng từ như sau:

5. Dìm Cất, lịch trình sẽ update toàn cỗ số bệnh từ mới vào số chứng từ hiện tại tương xứng trên chương trình.